x

رست قهوه چیست

رست قهوه یعنی چه رست قهوه یا فرایند برشته سازی مراحلی است که قهوه در آن قهوه سبز برشته و قابل استفاده می شود. صباتیم به هیچ عنوان استفاده قهوه سبز را پیشنهاد نمیکند همچنین فرایند رست باعث به عمل…